Natur- og Friluftsplan for Hørsholm Kommune

Landskabværkstedet har i 2015 udarbejdet en Natur- og Friluftsplan for Hørsholm Kommune. Natur- og Friluftsplanen skal sætte retningen for de kommende års indsatser for naturen og friluftslivet i Hørsholm Kommune. Den består af to hoveddele, hvor første del beskriver de overordnede visioner og principper for udvikling i hele kommunen og anden del indeholder et projektkatalog med konkrete forslag og handleplan til prioriterede natur- og friluftsområder i kommunen. Endelig er der en uddybende bilagsdel til de to hoveddele. Kommunalbestyrelsen vil tage endelig stilling til planen i løbet af 2016.

Hedebostien er sat i gang

Gennemførslen af projekt ”Hedebostien”, en ny rekreativ stiforbindelse mellem Roskilde Fjord og Køge Bugt, som Landskabsværkstedet har ‘skaffet’ 14,3 mill. kr til, er endelig sat i gang. Hedebostien skal anvendes til både gang, løb og cykling – og på visse strækninger også til ridning ad separat ridespor. En indledende proces om opkøb af jord, som Landskabsværkstedet har bistået med gennem indgåelse af frivillige aftaler, er i 2015 afsluttet. Takket være de berørte lodsejeres engagement, og positiv indstilling fra berørte lodsejere, kommuner og organisationer til at finde de bedst mulige løsninger, er grundlaget for stiens udformning på plads. Dermed er vejen banet for et spændende stiforløb, der går igennem landskaber med stor variation, og mangfoldige oplevelsesmuligheder. Udviklingen og gennemførelse af projektet vil forløbe frem til 2016.

Hedebostien er en realitet